ΑΡΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Σικυώνος 2 Κιάτο

ττττ

ττττ
Εφαρμογές Διαχείρισης Δικτύου - «γαλάριζα»

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Δήμου μας, ότι άρχισε η υποβολή αιτήσεων στο Κέντρο Μελισσοκομίας Τρίπολης, για τις δράσεις του έτους 2013:

3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» &

3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Αναλυτικότερα η Ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην/κής ανακοινώνει στους Μελισσοκόμους του Νομού ότι άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση για τις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» &

3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακινήσεις)

Δικαιούχοι είναι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι θεωρημένων μελισσοκομικών βιβλιαρίων.

Για την δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις), δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσοσμηνών, οι οποίοι θα μετακινήσουν τουλάχιστον 50 μελισσοσμήνη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους μελισσοκόμους ή μέσω των τοπικών συλλογικών τους οργανώσεων, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Βασ. Δεκάζου 5 -22100 Τρίπολη) και πρέπει να συνοδεύονται από:

1) Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου

2) Φωτοαντίγραφο του Ε1 ή και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

3) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται ότι:

-Η συγκεκριμένη δράση/εις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή

-Τα όσα αναγράφονται στο Ε1 είναι αληθή

- Θα διατηρήσω τις επιχορηγούμενες κυψέλες για 5 έτη πάνω στις οποίες θα αναγράφεται η ένδειξη Καν. Ε.Κ.1234/7-2012 (για την δράση 1)

5) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτ/του εφόσον χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών (για την δράση 2)

6) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ

7) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών (για την δράση 2)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην/κής τηλ. 2741081086, στους Μελισσοκομικούς συν/σμούς ή το Κέντρο Μελισσοκομίας Τρίπολης 2710243352